صفحه اصلي | فهرست مقالات | مطالب جديد | خبرنامه | نقشه سايت | طراحي وب | جستجو | نسخه جديد سايت

صفحه اصلي | فهرست مقالات | مطالب جديد

 
بخش ویژه

هک رشد

تکنیک های توسعه و رشد سریع کسب و کار و استارتاپ هاکفش پاشنه بلند ارزان

کفش پاشنه بلند ارزان ، خرید کفش پاشنه بلند ارزان ، خرید اینترنتی کفش پاشنه بلند ارزان ، فروشگاه کفش پاشنه بلند ارزان، فروشگاه اینترنتی کفش پاشنه بلند ارزان،

مدانیسا

لباس شب مدانيسا ، مانتو مدنيسا ، تونيك مدانيسا ، لباس سايز بزرگ مدانيسا ، مودانيسا ، لباس زنانه مدانيسا ، برند مدانيسا

دسته ها

 • هک رشد هکر رشد استارتاپ
 • ایمنی صنعتی
 • شش سیگما
 • شبکه های هوشمند توزیع برق
 • فیزیک
 • انرژی های تجدیدپذیر (نو )
 • نرم افزار مطلب Matlab
 • مهندسی کامپیوتر
 • متفرقه
 • ماشین - اخبار
 • طراحی سایت و سئو
 • ماشین - معرفی شرکتها
 • ماشین - معرفی ماشين سازان
 • ماشین - معرفی ماشين آْلات
 • برق-دانش آموزان
 • برق-مهندسی پزشکی
 • برق-فناوری اطلاعات
 • برق-مخابرات
 • برق-کنترل
 • برق-قدرت
 • برق-اتوماسیون
 • برق-الکترونیک
 • برق-عمومی
 • برق - هوش مصنوعی
 • ارتباط با صنعت2
 • سايت هاي مرتبط
 • احمد زيني هكر رشد
 • هك رشد
 • فيلدباس و اتوماسيون
 • شبكه فيزيك هوپا
 • كارگاه هواشناسي
 • مهندسي برق
 • مجله در مورد سنسورها
 • www.control.com
 • temperatures.com
 • مجله سلامت و زيبايي

 • ارزيابي پوسچر(وضعيت بدن) به روش RULA

  ارزيابي پوسچر(وضعيت بدن) به روش RULA

  امروزه روند رو به رشد تکنولوژی وفن آوری مخـصوصا در کـشورهای در حـال گـسترش واحـدهای تولیـدی و همچنین ارائه خدمات ماشینی باعث ارتقاء سطح کیفی کار و محصولات شده اسـت . در عـین حـال در انجـام ایـن فعالیت بلااجبار عوامل زیان آوری وجود دارد کـه بـر سـلامتی نیـروی کـار اثر گذاشـته وسـلامتی او را تهدیـد مـی کنــد .


  امروزه روند رو به رشد تكنولوژي وفن آوري مخـصوصا در كـشورهاي در حـال گـسترش واحـدهاي توليـدي و همچنين ارائه خدمات ماشيني باعث ارتقاء سطح كيفي كار و محصولات شده اسـت . در عـين حـال در انجـام ايـن فعاليت بلااجبار عوامل زيان آوري وجود دارد كـه بـر سـلامتي نيـروي كـار اثر گذاشـته وسـلامتي او را تهديـد مـي كنــد . از جملــه عوامــل زيــان آور وجــود ريــسك فــاكتور هــايي اســت كــه باعــث بيماريهــاي اســكلتي - عــضلاني ميگردد و هر ساله هزينه هنگفتي را بر صاحبان صنايع و اقتـصاد كـشورها تحميـل مـي كند بـه طـوري كـه هزينـه مستقيم بيماري اسكلتي - عضلاني در آمريكا در سال 1997 ، 20 بيليون دلار گزارش شده است .
   
  در طول انجام يك فرآيند كاري استاتيك توسط افراد، آنها مجبور هستند بدن خود را در وضعيت هاي خاصي قرار دهند كه  اين نگهداشتن بدن در وضعيت خاص ، پوسچر (POSTURE) ناميده مي شود  .پوسچر ها از لحاظ ارگونوميكي مي توانند مطلوب و يا نامطلوب باشند. هـدف ما از بررسـي اين پوسچر ها تحليل دقيق ريسك فاكتورهايي است كه در هنگام كار كـردن بوجـود مـي آيـد كـه يـا بـه طـور مجـزا باعـث آسيب به دستگاه اسكلتي - عضلاني مي گردد و يا باعث تشديد عوارض ميشود .
   
  بطوركلي براي ارزيابي پوسچرها از روش هاي كدگذاري استفاده مي كنند كه OWAS و RULA پركاربرد تـرين آنها هستند كد گذاري تكنيك OWAS براي اعضاي بالا تنه( Upper Limb) بسيار كلي ميباشد و اين در حـالي اسـت كـه عمده اختلالات اسكلتي - ماهيچه اي مرتبط با كار از جمله صدمات ناشي از تروماهاي تجمعـي  (CTDs) و آسـيب هاي ناشي از  حركات تكراري( RMIs) عموما در اعضاي بالا تنه مخصوصا در مـچ  (Wrist) شـانه  (Shoulder) و كمر (Low Back) رخ ميدهد .
   
  در واقع تكنيك OWAS در پيشگيري از برخي اختلالات اسكلتي - ماهيچه اي مربوط بـه اعـضاي بالاتنـه ازجمله مچ كارايي لازم را ندارد و اين موضوع در هنگام بررسي داده ها و ارائه راه كارهاي اصلاحي مشهود ميشود بدين منظور تكنيك RULA معرفي گرديد . اين تكنيك توسط  McAtamneyو Corlett  در سال1993 معرفي گرديد . واژه RULA   مخفف Rapid Upper Limb Assesment بوده و به معناي ارزيابي سريع اعضاي بالا تنه ميباشد.
   
  در اين روش براي آناليز پوسچرهاي كاري هر بخش اصلي بدن بر اساس ميزان جابجايي از وضعيت طبيعي اش ارزيابي ميگردد بدين ترتيب كه مطابق با افزايش ميزان انحراف آن بخش از وضعيت طبيعي اش عـددي بـه عنـوان كد پوسچر به آن اختصاص مي يابد . پس از تركيب كدهاي بدست آمده براي بخـش هـاي مختلـف بـدن و بـرآورد نيروهاي خارجي و ماهيچه اي از طريق جداول مربوطه مقدار كد نهايي كه بيان كننـده شـدت مخـاطره پوسـچر و سطح اضطراري بودن اصلاحات ميباشد تعيين ميگردد . اين روش شامل 5 شكل است و در آن اعضاي بدن به دو گروه ) A شامل مچ ، بازو ، ساعد ) و گروه ) B شامل گردن، تنه و پاها ) تقسيم بندي ميشوند . بطـور كلـي بـراي گروه A واژه Upper Limb و براي گروه B واژه ي Whole Body بكار برده ميشود .
   
  اجراي روش رولا داراي سه مرحله است :
  مرحله اول : ثبت وضعيت انجام كار .
  مر حله دوم سيستم امتياز دهي .
  مرحله سوم مشخص كردن سطوح اقدامات( Action Level ) مي باشد .

  امروزه روند رو به رشد تكنولوژي وفن آوري مخـصوصا در كـشورهاي در حـال گـسترش واحـدهاي توليـدي و همچنين ارائه خدمات ماشيني باعث ارتقاء سطح كيفي كار و محصولات شده اسـت . در عـين حـال در انجـام ايـن فعاليت بلااجبار عوامل زيان آوري وجود دارد كـه بـر سـلامتي نيـروي كـار اثر گذاشـته وسـلامتي او را تهديـد مـي كنــد . از جملــه عوامــل زيــان آور وجــود ريــسك فــاكتور هــايي اســت كــه باعــث بيماريهــاي اســكلتي - عــضلاني ميگردد و هر ساله هزينه هنگفتي را بر صاحبان صنايع و اقتـصاد كـشورها تحميـل مـي كند بـه طـوري كـه هزينـه مستقيم بيماري اسكلتي - عضلاني در آمريكا در سال 1997 ، 20 بيليون دلار گزارش شده است .

  در طول انجام يك فرآيند كاري استاتيك توسط افراد، آنها مجبور هستند بدن خود را در وضعيت هاي خاصي قرار دهند كه اين نگهداشتن بدن در وضعيت خاص ، پوسچر (POSTURE) ناميده مي شود .پوسچر ها از لحاظ ارگونوميكي مي توانند مطلوب و يا نامطلوب باشند. هـدف ما از بررسـي اين پوسچر ها تحليل دقيق ريسك فاكتورهايي است كه در هنگام كار كـردن بوجـود مـي آيـد كـه يـا بـه طـور مجـزا باعـث آسيب به دستگاه اسكلتي - عضلاني مي گردد و يا باعث تشديد عوارض ميشود .

  بطوركلي براي ارزيابي پوسچرها از روش هاي كدگذاري استفاده مي كنند كه OWAS و RULA پركاربرد تـرين آنها هستند كد گذاري تكنيك OWAS براي اعضاي بالا تنه( Upper Limb) بسيار كلي ميباشد و اين در حـالي اسـت كـه عمده اختلالات اسكلتي - ماهيچه اي مرتبط با كار از جمله صدمات ناشي از تروماهاي تجمعـي (CTDs) و آسـيب هاي ناشي از حركات تكراري( RMIs) عموما در اعضاي بالا تنه مخصوصا در مـچ (Wrist) شـانه (Shoulder) و كمر (Low Back) رخ ميدهد .

  در واقع تكنيك OWAS در پيشگيري از برخي اختلالات اسكلتي - ماهيچه اي مربوط بـه اعـضاي بالاتنـه ازجمله مچ كارايي لازم را ندارد و اين موضوع در هنگام بررسي داده ها و ارائه راه كارهاي اصلاحي مشهود ميشود بدين منظور تكنيك RULA معرفي گرديد . اين تكنيك توسط McAtamneyو Corlett در سال1993 معرفي گرديد . واژه RULA مخفف Rapid Upper Limb Assesment بوده و به معناي ارزيابي سريع اعضاي بالا تنه ميباشد.

  در اين روش براي آناليز پوسچرهاي كاري هر بخش اصلي بدن بر اساس ميزان جابجايي از وضعيت طبيعي اش ارزيابي ميگردد بدين ترتيب كه مطابق با افزايش ميزان انحراف آن بخش از وضعيت طبيعي اش عـددي بـه عنـوان كد پوسچر به آن اختصاص مي يابد . پس از تركيب كدهاي بدست آمده براي بخـش هـاي مختلـف بـدن و بـرآورد نيروهاي خارجي و ماهيچه اي از طريق جداول مربوطه مقدار كد نهايي كه بيان كننـده شـدت مخـاطره پوسـچر و سطح اضطراري بودن اصلاحات ميباشد تعيين ميگردد . اين روش شامل 5 شكل است و در آن اعضاي بدن به دو گروه ) A شامل مچ ، بازو ، ساعد ) و گروه ) B شامل گردن، تنه و پاها ) تقسيم بندي ميشوند . بطـور كلـي بـراي گروه A واژه Upper Limb و براي گروه B واژه ي Whole Body بكار برده ميشود .

  اجراي روش رولا داراي سه مرحله است :
  مرحله اول : ثبت وضعيت انجام كار .
  مر حله دوم سيستم امتياز دهي .
  مرحله سوم مشخص كردن سطوح اقدامات( Action Level ) مي باشد .

  مرحله اول :ثبت وضعيت انجام كار
  ارزيابي از وضعيت انجام كار به وسيله مشاهده مستقيم وظايف فرد مورد بررسي در طي چندين سيكل كاري شروع مي شود . ارزيابي و ثبت نمره از هر پوسـچر در طـي سـيكل كـاري طبق روش رولا سريع انجام مي شو د . در اين روش نيمه راست يا نيمه چپ جداگانه ارزيابي مي شود و همچنين ميتوان بعد از مشاهده و ثبت با فيلم برداري نيمه ديگر بدن را مورد ارزيابي قرار داد.
  ملاحظاتي كه بايد در اجراي روش رولا به آن توجه شود
  1. ثبت مشاهدات بصورت مستقيم ( ناظر به فرد ) در طي زمان مشخص شده باشد
  2. مدت زمان نمونه برداري 30- 40 دقيقه با وقفه هاي30 ثانيه اي است.
  3. هنگام ثبت مشاهدات بايد فرد 15 دقيقه قبل شروع به كار كرده باشد .
  4. آموزش و تمرين قبل از شروع روش رولا اهميت بسزائي دارد 
  5. شناسائي و شناخت كامل روند فرآيند جهت دستيابي به ارتباط بين مشاهدات وضعيت بدن در حين كار مهم است 
  6. چنانچه كاري از چند وظيفه تشكيل شده باشد وظيفه اي بايد ارزيابي شود كه بيشترين تكرار دارد. 
  7. در روش رولا درصد زماني محاسبه نمي شود ملاك عمل تكرار كار است
  8. ابتدا بايد مطالعات اوليه به صورت تصادفي بين گروه شغلي اجرا گردد. ( pilot study ) 

  مرحله دوم:سيستم امتياز دهي
  سيستم امتيازدهي در روش RULA از 6 گام مشخص ، نشان داده شده در شكل 1 پيروي مي كند. ( در ادامه اين گام هاشرح داده خواهد شد. ) به منظور بوجود آمدن يك روش ارزيابي سـريع ، همانطوركه در قبل هم اشاره شده است ، اعـضاي بـدن بـه دوگـروه B,A طبقه بندي مي شوند . گروه A شامل اعضاي بازو،ساعد، مچ و گروه B اعضاي گردن، تنه و پا مي باشند.محدوده حركتي هر عضو بر اساس زاويه حركتي ( گستره حركتي ) نمره گذاري ميگردد. مثلا نمره يك بيانگر ميزان حركت عضو يـا وضعيت انجام كار آن عضو در حداقل ريسك است. با افزايش نمره وضعيت انجام كار عضو درشـرايط نامـساعد قـرار گرفته و باعث افزايش ريسك است.

  گام 1: كاربر بـا اسـتفاده از دامنه زواياي نشان داده شده در شكل2-A مي تواند كد پوسچر هـاي گروه A شامل بـازو (Upper Arm ) - سـاعد (Lower Arm) - مچ (Wrist) و پيچش مچ(Wrist Twist) را بدست آورد و در محل هاي مشخص شده در شكل 1 قرار دهد. سپس بايد همين فرآيند را براي بدست آوردن كد پوسچر هاي گروهB شامل گردن (Neck) ، تنـه (Trunk) و پاهـا(legs) تكـرار كند با اين تفاوت كه بايد از شكل 2-b استفاده كند.

  گام 2: در اين مرحله با داشتن كد پوسچر هاي گروه A و قرار دادن آنها در جدول 3-A ،از تلاقي اين كد پوسچر ها با هم ، امتياز اندام هاي گروه A بدست مي آيد كه بايد اين امتياز را در قسمت مربوط به آن در شكل 1 قرار داد . به همين ترتيب با قرار دادن كد پوسچر هاي گروهB در جدول 3-B ، امتياز اندام هاي گروهB بدست مي آيد كه بايد در قسمت مربوط به آن در شكل 1 قرار داد.
  گام 3: امتياز نيرو يا فشار(Force) بايد برآورد شود كه با استفاده از جدول نمره هاي نيرو يافشار(Force or Load Score)(جدول 4)انجام مي گيرد.اين امتياز در قسمت مربوطه در شكل 1 قرارمي گيرد كه براي گروه هايB,A يكسان است.

  جدول شماره4
  چنانچه كار به صورت استاتيك باشد: مثلا باري براي بيش از يك دقيقه در دست قرار گرفته و براي بيشتر از 4 مرتبه در دقيقه تكرار شود به آن امتياز 1 بدهيد

  گام 4: امتياز نيرو هاي ماهيچه اي از جدول بكـارگري نيـروي ماهيچـه اي(Muscle Use Score)(جدول5) بدست آمده ودر قسمت مربوطه در شكل 1قرار مي گيرد .اين امتياز هم براي گروه هايB,A يكسان است.

  جدول شماره 5
  3
  2
  1
  0
  - بار استايتك 10-2 كيلو گرم يا بيشتر
  -نيرو يا بار مداوم 10-2 كيلوگرمي
  -نيرو يا تنش ناگهاني
  -بار استاتيك كمتر از2 كيلو گرم
  - نيرو يا بار مداوم كمتر از2كيلوگرمي
  -بار 10-2 كيلو گرم كه به صورت منقطع اعمال مي شود.
  - كاربدون فشار يا بار كمتر از2 كيلو گرم به صورت منقطع

  گام 5: با استفاده از محاسبات زير امتيازات D,C را بدست آورده و در قسمت مربوطه در شكل 1 قرار مي دهيم:
  امتياز نيرو+امتيازنيرو هاي ماهيچه اي+ امتياز اندام هاي گروه A =امتيازC (بازو،ساعد،مچ،چرخش مچ)
  امتياز نيرو+امتيازنيرو هاي ماهيچه اي+ امتياز اندام هاي گروه B =امتيازD (گردن،تنه،پا)
  گام6: حال براي بدست آوردن امتياز نهايي( Grand Score) بايـستي امتياز هـاي C و D را تركيب نمود.اين كار را مي توان با استفاده از جدول6 انجام داد .اين جدول از روشن به تاريك جهت نشان دادن ميزان خطر با تاريك شدن نواحي طبقه بندي شده است.از تلاقي امتياز هاي CوD ، نمره نهايي بدست مي آيد كه در خانه مربوطه در شكل 1 قرار مي گيرد.

  مرحله سوم:مشخص كردن سطوح اقدامات:
  با انجام مرحله دوم ، امتياز نهايي براي پوسچرهاي مختلف حاصل مي شود .امتياز نهايي در چهارمحدوده كاري مطرح مي شود كه تفسير آنها به اين صورت مي باشد:
  محدوده كاري اول : عدد 1 يا 2 نشان مي دهد كه پوسچر در صورتيكه براي مدت طولاني تكرار نشود يـا در آن حالت باقي نماند قابل قبول مي باشد .
  محدوده كاري دوم : عدد 3 يا 4 نشان مي دهد كه مي بايستي تحقيقات دقيق و بيشتري بر روي پوسچر صورت بگيرد و احتمالا تغييراتي نيز لازم است .
  محدوده كاري سوم : عدد 5 يا 6 نشان مي دهد كه مي بايستي به زودي تغييرات و اصـلاحات و نيـز تحقيقـات دقيق تر صورت بگيرد .
  محدوده كاري چهارم : اعداد 7 يا بيشتر نشان مي دهـد كـه مـي بايـستي سـريعا تغييـرات و اصـلاحات بـه همـراه تحقيقات دقيق تر صورت پذيرد .
  درانتها با يك مثال سعي مي شود تا اين روش بهتر توضيح داده شد:
  در مطالعه اي كه در مورد شرايط كاري رانندگان اتوبوس هاي شركت واحد در تهران انجام شد ، يكي از پوسچرهايي كه مورد بررسي قرار گرفت «چرخش به سمت راست يا داخل شدن به ايستگاه»بود .100 مشاهده از مچ، ساعد، بازو، سر، كمر و پاها بر اساس پوسچر ثبت شده صورت گرفت و كدگذاري نهايي بر روي عكسهاي تهيه شده از راننده ها انجام شد و درجدول مربوطه قرار گرفت و به كار ماهيچه نمره يـك داده شـد ( به دليل استاتيك بودن كار ) و نمره نيرو صفر در نظر گرفته شد ( به دليل هيدروليك بودن فرمان، راننـده درموقـع چرخش آن نيرويي اعمال نمي كند ).
  در شكل زير مي توانيدچگونگي بدست آوردن امتياز اين پوسچر را مشاهده كنيد ( البته امتياز زير مربوط به قسمت سمت راست راننده مي باشد )

  در اين مطالعه به طور كلي 8 پوسچر كاري مورد مطالعه قرار گرفت كه نام وامتياز آنها را در جدول زير مي توانيد مشاهده كنيد:
  جدول تعيين وضعيت پوسچرهاي چپ و راست بر حسب الويت اقدامات اصلاحيدر رانندگان اتوبوس شركت واحد
  توضيحات
  نمره نهائي Grand Score
  نام پوسچر
  شماره پوسچر
  فورا تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 7 گرفتن بليط از خانمها در حالت نشسته
  1R*
  فورا تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 7 گرفتن بليط از خانمها در حالت نشسته
  1L**
  فورا تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 6 باز كردن درب عقب
  2R
  به زودي تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 6 باز كردن درب عقب
  2L
  به زودي تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 6 گرفتن بليط از آقايان در حالت نشسته
  3R
  احتمالا تغييرات لازم است 4 گرفتن بليط از آقايان در حالت نشسته
  3L
  احتمالا تغييرات لازم است 3 باز كردن درب جلو 4R
  احتمالا تغييرات لازم است 2 باز كردن درب جلو 4L
  احتمالا تغييرات لازم است 4 چرخش به چپ يا خروج از ايستگاه 5R
  احتمالا تغييرات لازم است 3 چرخش به چپ يا خروج از ايستگاه 5L
  احتمالا تغييرات لازم است 4 چرخش به راست يا داخل شدن به ايستگاه 6R
  به زودي تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 5 چرخش به راست يا داخل شدن به ايستگاه 6L
  احتمالا تغييرات لازم است 2 رانندگي در مسير مستقيم 7R
  احتمالا تغييرات لازم است 2 رانندگي در مسير مستقيم 7L
  فورا تغييرات و اصلاحات لازم صورت گيرد 7 بليط گرفتن در حالت ايستاده 8R
  احتمالا تغييرات لازم است 4 بليط گرفتن در حالت ايستاده 8L

  در جدول بالا مشاهده مي شود كه پوسچر هاي (گرفتن بليط از خانم ها در حالت نشسته )و (باز كردن درب عقب) داراي امتياز بالايي هستند.براي اصلاح اين پوسچر ها 2 پيشنهاد ارائه گرديده است:
  1- جايگزين كردن يك سيستم الكترو نيكي به جاي سيستم كنوني دريافت بليط
  2- نصب آينه كنار درب جلودر قسمت پايين تر وهمچنين بالا بردن ارتفاع صندلي راننده (تاجايي كه به ارتفاع ركبي ارگونوميكي او آسيبي وارد نشود

   

   

  منوي اصلي
 • صفحه اصلي
 • فهرست مقالات
 • مطالب جديد
 • خبرنامه
 • نقشه سايت
 • طراحي وب
 • جستجو
 • نسخه جديد سايت
 •  

  مطالب جديد
   

       
  Copyright © 2003 - 2017 by AutoIR iranresearch , All rights reserved. www.iranresearch.com www.iranresearch.ir www.autoir.ir Designed by Ahmad Zeini
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت autoir.ir می باشد